Okresowość funkcji

Funkcję \(f:X\longrightarrow Y\) nazywamy okresową, jeżeli \[\bigvee_{T>0}\quad \bigwedge_{x\in X}\quad x+T\in X \quad \wedge\quad f(x+T)=f(x)\] Liczbę \(T\) nazywamy okresem funkcji \(f\). Jeżeli istnieje najmniejszy okres funkcji \(f\), to nazywamy go okresem podstawowym.
Rysunek przedstawiający wykres funkcji okresowej o okresie podstawowym T.
Funkcja okresowa
Zadanie
Na podstawie wykresu odczytaj okres podstawowy funkcji \(f\), jeżeli:
 1. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres rozważanej funkcji f.
  Dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór \(D_f=\mathbb{R}\). Jej okres podstawowy to \(T=2\), ponieważ \(2\) jest najmniejszą z liczb \(T\), dla których \(f(x+T)=f(x)\).
 2. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres rozważanej funkcji f.
  Dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór \(D_f=\mathbb{R}\). Jej okres podstawowy to \(T=1\), ponieważ \(1\) jest najmniejszą z liczb \(T\), dla których \(f(x+T)=f(x)\).
 3. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres rozważanej funkcji f.
  Dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór \(D_f=\mathbb{R}\). Widzimy, że funkcja \(f\) jest funkcją stałą i dla każdego \(x\in \mathbb{R}\) ma wartość \(-3\). Zatem dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej \(T\) i dla każdego \(x\in D_f\) spełnione są warunki: \[x+T\in D_f\quad\textrm{oraz}\quad f(x+T)=f(x)\] Oznacza to, że funkcja \(f\) jest funkcją \(T\)-okresową dla każdego dodatniego \(T\). Ponieważ nie istnieje najmniejsza liczba dodatnia, dlatego funkcja ta nie posiada okresu podstawowego.
 4. \( \)
  Rysunek przedstawiający wykres rozważanej funkcji f.
  Zauważmy, że dziedziną funkcji \(f\) jest nieskończona suma, symetrycznie położonych względem zera, przedziałów: \[D_f=\cdots \cup \left(-7,-5\right\rangle \cup \left(-4,-2\right\rangle \cup \left(-1,1\right\rangle \cup \left(2,4\right\rangle \cup \left(5,7\right\rangle \cup \cdots \] Zatem dla dowolnej liczby \(x\in D_f\) oraz \(n\in\mathbb{N}\) spełnione są warunki: \[x+3n\in D_f\quad\textrm{oraz}\quad f(x+3n)=f(x)\] Ponieważ najmniejszą z liczb postaci \(3n\) jest \(3\), to okresem podstawowym funkcji \(f\) jest \(T=3\).
Z definicji funkcji okresowej o okresie \(T \) wynika, że jeżeli funkcja \(f \) jest określona w przedziale podstawowym \((a,b) \), to jej wykres w przedziale \({(a+T,b+ T)} \) można otrzymać po przesunięciu wykresu z przedziału podstawowego o wektor \(\czerwony{\boldsymbol{\vec{v}=[T,0]}} \).
Rysunek przedstawiający przesunięcie wykresu funkcji okresowej.
Uogólniając, wykres funkcji okresowej w \(k \)-tym przedziale \((a+k T,b+k T) \), gdzie \(k\in \mathbb{Z} \), otrzymujemy po przesunięciu wykresu podstawowego o wektor \(\vec{v_k}=[k T,0] \).
Przykład
Narysujemy wykres funkcji okresowej \(f: \mathbb{R}\longrightarrow \mathbb{R} \) o okresie podstawowym \(T=3 \) oraz podamy jej wzór, wiedząc, że dla \(x\in \left(-1,2\right> \) jest ona określona wzorem \(f(x)=2x-1 \). Zaczniemy od narysowania wykresu funkcji \(f \) w przedziale podstawowym \(\left(-1,2\right> \).
Rysunek przedstawiający wykres funkcji y=2x-1 w przedziale prawostronnie domkniętym od -1 do 2.
Wykres funkcji \(f \) w przedziale \(\left(-1+3k,2+3k\right> \), gdzie \(k\in\mathbb{Z} \), powstaje z przesunięcia wykresu z przedziału \(\left(-1,2\right> \) o wektor \(\czerwony{\boldsymbol{\overrightarrow{v_k}=[3k,0]}} \).
Rysunek przedstawiający wykres funkcji okresowej powstałej po przesunięciu wykresu funkcji y=2x-1.
Przypomnijmy, że po przesunięciu wykresu funkcji \(y=f(x) \) o wektor \(\overrightarrow{v}=[p,q] \) otrzymujemy wykres funkcji \(y=f(x-p)+q \). Wobec tego poszukiwana funkcja okresowa \(f \) określona jest wzorem \[f(x)=2(x-3k)-1=2x-6k-1\] dla \(x\in \left(-1+3k,2+3k\right> \), gdzie \(k\in \mathbb{Z} \).
Zadanie
Podaj wzór funkcji okresowej \(f: \mathbb{R}\longrightarrow \mathbb{R} \) o okresie podstawowym \(T\), wiedząc, że:
 1. \(T=4\) i dla \(x\in \left<-3,1\right) \) funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=x^2+2x \)
  Ponieważ funkcja \(f \) jest okresowa i jej okres podstawowy to \(T=4 \), to \[\eqalign{ f(x)&=(x-4k)^2+2(x-4k)\overset{\czerwony{\boldsymbol *}}{=}x^2-8kx+16k^2+2x-8k=\cr &=x^2 +(2-8k)x+ 16k^2-8k\cr }\] dla \(x\in \left<-3+4k,1+4k\right) \), gdzie \(k\in \mathbb{Z} \). W miejscu oznaczonym \(\czerwony{\boldsymbol *}\) skorzystaliśmy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy.
 2. \(T=\pi \) i dla \(x\in \left<0,2\right) \) funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=\vert x-2\vert +2x \)
  Ponieważ funkcja \(f \) jest okresowa i jej okres podstawowy to \(T=\pi \), to \[f(x)=\vert(x-k\pi)-2\vert +2(x-k\pi)=\vert x-k\pi-2\vert +2x-2k\pi \] dla \(x\in \left<0+k\pi,2+k\pi\right) \), gdzie \(k\in \mathbb{Z} \).
Zadanie
Dana jest funkcja \(f \) określona w zbiorze \(D_f=\left(0,1\right) \) wzorem \(f(x)={1\over x} \). Wyznacz dziedzinę i podaj wzór funkcji okresowej \(g \), której wykres powstaje z przesunięcia wykresu funkcji \(f \) o wektor \(\vec{v}=[k,0] \), gdzie \(k\in \mathbb{Z} \).
Ponieważ wykres funkcji \(g \) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji \(f \) o wektor \({\vec{v}=[k,0]} \), gdzie \(k\in \mathbb{Z} \), to dziedziną funkcji \(g \) jest suma przedziałów postaci \(\left(k,1+k\right) \), gdzie \(k\in \mathbb{Z} \). Zatem \(D_g=\mathbb{R}\backslash \mathbb{Z} \) oraz \[g(x)=f(x-k)={1\over x-k}\] dla \(x\in \left(k,1+k\right) \), gdzie \(k\in \mathbb{Z} \).
Poniższe twierdzenie będzie wykorzystane w części dotyczącej funkcji trygonometrycznych.
Jeżeli funkcja \(f\) jest funkcją okresową o okresie podstawowym \(T_f\), to funkcja \(g\) określona wzorem \(g(x)=f(\alpha x)\), gdzie \(\alpha >0\), jest również funkcją okresową, a jej okresem podstawowym jest \[T_g={T_f\over \alpha}\]