Geometria analityczna w \(\mathbb{R}^2\)

Ten rozdział poświęcony jest płaszczyźnie \(\mathbb{R}^2\). Znajdziesz w nim:
 • definicję i różne interpretacje płaszczyzny,
 • pojęcie wektora, jego długość i działania na wektorach,
 • pojęcie wersora i kombinację liniową wersorów osi układu współrzędnych,
 • warunek równoległości i prostopadłości wektorów,
 • definicję i własności iloczynu skalarnego wektorów,
 • równanie ogólne, parametryczne, kierunkowe i odcinkowe prostej,
 • warunek równoległości i prostopadłości prostych,
 • wzajemne położenie punktów i prostych,
 • równanie ogólne okręgu,
 • wzajemne położenie prostej i okręgu,
 • równanie ogólne elipsy,
 • równanie ogólne hiperboli,
 • równanie ogólne paraboli,
 • graficzną metodę rozwiązywania równań i nierówności.