Wykres i miejsce zerowe funkcji

Wykresem funkcji \(f:\ X\longrightarrow Y\) nazywamy zbiór \[\left\{(x,y)\in \mathbb{R}^2:\ x\in X \ \wedge\ y=f(x)\right\}\]
Przykład
Narysujmy wykres funkcji \(f\) danej za pomocą tabelki
\(x\) \(-2\) \(0\) \(1\) \(3\) \(5\)
\(f(x)\) \(1\) \(-4\) \(3\) \(2\) \(-2\)
Z tabelki odczytujemy współrzędne punktów: \[(-2,1),\quad (0,-4),\quad (1,3),\quad (3,2),\quad (5,-2)\]
Rysunek przedstawiający wykres funkcji f w układzie współrzędnych.
Korzystając z wykresu funkcji, można w prosty sposób wyznaczyć miejsca zerowe funkcji.
Miejscem zerowym funkcji \(f\) nazywamy każdy argument \(x_0\in D_f\), dla którego \(f(x_0)=0\).
Rysunek przedstawiający wykres funkcji z zaznaczonymi na osi Ox miejscami zerowymi.
Miejsca zerowe funkcji
Geometrycznie miejsce zerowe funkcji \(f\) to odcięta punktu przecięcia wykresu tej funkcji z osią \(Ox\).